Amserlen

Sun Cloud Icon

2021 – 2023

Dewis safle

Arolygon awyr o bell ar gyfer mamaliaid ac adar morol

Ymgynghoriad pysgodfeydd

Ymgynghori ar longau a mordwyo

Cytundeb cysylltiad grid 300MW gyda'r Grid Cenedlaethol

Ymgysylltu ac ymgynghori â'r cyhoedd

Cynllunio’r gadwyn gyflenwi

Adolygu gwahanol dechnolegau alltraeth a dadansoddi eu haddasrwydd

Cais am gysylltiad grid 1GW

Cyflwyno cais i Ystâd y Goron


Certificate

2024 – 2027

Casglu data sylfaenol

Ymgysylltu â rhanddeiliaid (yn parhau)

Ymgynghori â'r cyhoedd

Ymgynghori'n fanwl ag ymgyngoreion statudol ac anstatudol

Mireinio technoleg i ddull Amlen Rochdale

Asesiad Effaith Amgylcheddol

Cais am Gytundeb Prydles i Ystad y Goron

Cais am ganiatâd

Derbyn caniatadau prosiect


Sea Energy Icon

2028 – 2032

Arolygon cyn-adeiladu

Cyfnod adeiladu a gosod

Penderfyniad Buddsoddi Ariannol

Comisiynu terfynol


Energy Icon

2032au cynnar

Gwynt Glas yn weithredol