Addysg

Bydd Gwynt Glas yn gweithio gyda phartneriaid allweddol i addysgu ac uwchsgilio’r gweithlu lleol, er mwyn helpu cymunedau yn yr ardal i fanteisio ar y cyfleoedd bydd yn dod yn sgil y prosiect.

STEM – Cwrs Cyrchfan Ynni Adnewyddadwy 16-18

Er mwyn helpu i ddatblygu gweithlu lleol medrus, mae DP Energy ac EDF Renewables, ynghyd â Choleg Sir Benfro, wedi cynllunio cwrs 2 flynedd wedi'i anelu at y rhai sy'n astudio peirianneg, busnes ac adeiladu Lefel 3, neu Safon Uwch. Mae Cyrchfan Ynni Adnewyddadwy wedi’i ddatblygu i roi trosolwg o dechnolegau adnewyddadwy gan gynnwys tonnau, llanw, gwynt ar y tir, solar a gwynt ar y môr, dangos cylch oes datblygu prosiect ynni adnewyddadwy ac amlygu’r gwahanol lwybrau gyrfa o fewn y diwydiant. Bydd myfyrwyr yn cael cyfleoedd i gysylltu â chyflogwyr y dyfodol i'w paratoi ar gyfer swyddi yn y farchnad ynni adnewyddadwy sy'n ehangu'n barhaus.

Darllenwch fwy am y bartneriaeth hon a’r cwrs yma.

Image

Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Image

I ddathlu Wythnos Wyddoniaeth Prydain, cynhaliodd tîm Gwynt Glas weithdai yn Ysgol Uwchradd Hwlffordd gyda 75 o fyfyrwyr blwyddyn 8 yn dangos pwysigrwydd amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol ynni adnewyddadwy i’r ardal leol.

 

 

Dyma beth ddwedon nhw ar ôl y sesiwn:

“Ar ôl y wers hon, rydyn ni wedi dysgu am brosiectau sy’n mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, a’r diwydiannau a’r swyddi sy’n rhan o hyn.”

“Dylen ni symud at ynni gwynt cyn gynted ag y gallwn.”

“Mae llawer i’w ystyried wrth osod tyrbinau gwynt, ac ni allwch eu gosod lle bynnag rydych chi eisiau.”

Mae Gwynt Glas yn cysylltu â rhaglenni addysg arbenigol ac yn cefnogi Fforwm Arfordirol Sir Benfro, Canolfan Darwin a Gyrfa Cymru gyda gweithgareddau allgymorth ysgolion cynradd ac uwchradd.

Image