Trosolwg o Brosiect Gwynt Glas

Mae Gwynt Glas yn datblygu fferm wynt arnofiol alltraeth hyd at 1 GW yn y Môr Celtaidd i gynhyrchu ynni glân a hybu ffyniant economaidd rhanbarthol, tra'n lleihau amhariad ar yr amgylchedd naturiol, cymunedau lleol a defnyddwyr y môr.

Rydym yn cynnal gweithgareddau datblygu cychwynnol gyda'r bwriad o gael Cytundeb Prydles gan Ystad y Goron yn gynnar yn 2024. Mae'r prosiect arfaethedig yn debygol o gynnwys dyfroedd Cymru a Lloegr a gallai ddarparu pŵer ar gyfer tua 920,000 o gartrefi.

Image
Image


Ym mis Gorffennaf 2022 nododd Ystad y Goron bum Ardal Chwilio yn y Môr Celtaidd a bydd 4 GW o safleoedd datblygu prosiectau gwynt arnofiol yn cael eu tendro’n gystadleuol yng nghanol 2023.

Yn seiliedig ar yr amserlenni presennol ac os caiff caniatâd cynllunio ei gymeradwyo, rydym yn rhagweld y bydd gwaith adeiladu Gwynt Glas yn dechrau ar ddiwedd y 2020au a’r fferm wynt yn weithredol yn gynnar yn y 2030au.

Cliciwch yma am linell amser ddangosol o ddatblygiad y prosiect.

Mae Ardal o Ddiddordeb Gwynt Glas bron i gyd wedi’i chynnwys yn Ardal Chwilio bresennol Ystad y Goron ar gyfer prydlesu gwely’r môr yn y dyfodol. Mae ymgynghoriad cynnar â rhanddeiliaid yn helpu Gwynt Glas i:

1. ddeall y cyfyngiadau lleol cyn i Ystad y Goron gyhoeddi lleoliadau safleoedd o fewn yr ardal chwilio hon

2. symud tîm y prosiect ymlaen i'r sefyllfa orau bosibl i gyflymu'r broses ddatblygu

Y blociau ardal lliw solet yn y map yw’r Ardaloedd Chwilio a nodwyd gan Ystad y Goron ym Gorffennaf 2022.

Mae Ardal Chwilio Gwynt Glas bum gwaith yn fwy na’r ôl troed sydd ei angen ar gyfer fferm wynt arnofiol 1 GW. Er mwyn ymateb yn effeithlon i ofynion prydlesu a chaniatâd mae ein strategaeth ddatblygu yn caniatáu cwmpas ar gyfer tri dull adeiladu:

A - Prosiect masnachol cynnar - 300 MW

B – Prosiect 1 GW i ddarparu prosiect Môr Celtaidd ar raddfa

C – Prosiect 1 GW mewn dau gam. Prosiect cyfnod cynnar 300 MW yn darparu ysgogiad cynnar i'r gadwyn gyflenwi ac yna prosiect graddfa fasnachol ail gam 700 MW i ddarparu parhad i’r gadwyn gyflenwi

Elfen bwysig o’r prosiect yw sut mae wedi’i gysylltu â’r grid trydan fel bod modd dosbarthu’r ynni gwyrdd sy’n cael ei gynhyrchu i gartrefi a busnesau ledled y DU. Ym mis Mai 2022, llofnododd Gwynt Glas gytundeb cysylltiad grid 300MW gyda'r Grid Cenedlaethol ar gyfer prosiect cyn-fasnachol. Mae cais 1GW i'r Grid Cenedlaethol ar gyfer prosiect ar raddfa fasnachol yn mynd rhagddo. Ar hyn o bryd rydym yn dadansoddi pa dechnoleg a dyluniad platfform gwynt arnofiol alltraeth sydd fwyaf addas ar gyfer ein prosiect. Mae tîm Gwynt Glas yn canolbwyntio ar fod yn hyblyg ac yn ystwyth i addasu i'r dirwedd datblygu ynni gwynt ar y môr, technoleg a pholisi sy'n datblygu'n barhaus. Rydym hefyd wedi ymrwymo i weithio gyda rhanddeiliaid a chymunedau lleol i wrando ar eu hadborth.

Dechreuom arolygon awyr o bell ar gyfer mamaliaid ac adar morol yng ngwanwyn 2021. Mae gweithgarwch ymgynghori pysgodfeydd masnachol cynnar yn ogystal â llongau a mordwyo ar y gweill, a byddwn yn cyflwyno'r ymgysylltu hwn i grwpiau rhanddeiliaid a chymunedau allweddol. Rydym yn parhau i gydweithio i gefnogi datblygiad porthladdoedd allweddol a seilwaith grid, mynd i'r afael ag anghenion sgiliau sector yn y dyfodol a nodi'r defnydd o gadwyni cyflenwi rhanbarthol lle bynnag y bo modd yn ne Cymru a de-orllewin Lloegr.

Dysgwch fwy am ein hymgynghoriadau yma.

 

Image