Ein Tîm

“Mae tîm Gwynt Glas yn cyfuno arbenigedd lleol â gwybodaeth fyd-eang am y diwydiant. Cafodd tîm DP Energy UK Doc Penfro a fu’n canolbwyntio ar y prosiect hwn eu geni a’u magu yng Nghymru ac maent yn angerddol am gefnogi twf sector ynni newydd a all gynnal swyddi medrus sy’n talu’n dda ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol mewn rhanbarthau arfordirol, yng Nghymru ac yn ne-orllewin Lloegr. Mae cael traed ar lawr gwlad yn y rhanbarthau, wedi’u hategu gan gyfoeth o brofiad ar draws y tîm sy’n gweithio ar y cyfle hwn yn y Môr Celtaidd, yn profi i fod yn fformiwla wych i sicrhau ein bod yn manteisio ar gyfleoedd lleol ac yn gwneud y gorau o’r buddion.”

Chris Williams, Rheolwr Cyflawni Strategol
 

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Charlie Allen

Cydlynydd Prosiect

Mae Charlie yn syrfëwr alltraeth profiadol ac wedi treulio ei yrfa yn y diwydiant olew a nwy ac yn gweithio ar brosiectau ynni adnewyddadwy ledled Ewrop. Mae'n wyddonydd morol gyda BSc mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg Syrffio, ac MSc mewn Hydrograffeg. Mae gan Charlie gymwysterau rheoli prosiect hefyd.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Jaime Bohata

Peirianneg a Logisteg

Mae Jaime yn gweithio i DP Energy ac mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad mewn adeiladu peirianneg sifil a rheoli prosiectau, gan gynnwys swyddi uwch gyda Laing O’Rourke, Skanska a Buckingham Group. Yn fwy diweddar bu’n gweithio gyda Tidal Lagoon Power fel Peiriannydd Sifil a Rheolwr Prosiect Cynorthwyol lle cafodd brofiad cynllunio.

Mae Jamie yn siarad Cymraeg ac mae ei rôl ym mhrosiect Gwynt Glas yn canolbwyntio ar beirianneg a logisteg ac mae’n arwain ar asesu adeiladwyedd a gweithrediad strwythurau tyrbinau gwynt arnofiol.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Claire Gilchrist

Rheolwr Caniatâd

Mae gan Claire brofiad arbenigol yn y sector ynni adnewyddadwy ar y môr, ar ôl gweithio ar fferm wynt alltraeth Neart na Gaoithe EDF Renewables o’r datblygiad hyd at y gwaith adeiladu. Mae'n aelod o nifer o grwpiau arbenigol Grŵp Gweithredu Amgylcheddol OTNR ac mae'n ymwneud â phrosiect ymchwil ecoleg dyfnforol. Mae'n aelod o'r Grŵp Cyswllt Pysgodfeydd ag Ynni Adnewyddadwy Gwlyb ac Alltraeth (FLOWW).

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Bryan Granger

Arweinydd Caffael

Mae Bryan yn gweithio fel arbenigwr caffael a chontractau sy’n gweithio i EDF Renewables. Mae’n Syrfëwr Meintiau Siartredig gydag 20 mlynedd o brofiad ym maes caffael a rheoli prosiectau cyfalaf mawr yn fasnachol yn y DU ac Iwerddon.

Rôl Bryan ym mhrosiect Gwynt Glas yw Arweinydd Caffael ac mae’n gyfrifol am arwain ar ddatblygu strategaeth caffael a chontractio.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Heather Hamilton

Arweinydd AEA

Mae Heather yn gweithio i EDF Renewables, ac mae ganddi dros 5 mlynedd o brofiad o ganiatâd a phrofiad amgylcheddol yn y diwydiant ynni adnewyddadwy ar y môr, a hithau wedi gweithio ar brosiectau ledled y DU ac Iwerddon o ddewis safleoedd, hyd at AEA a cheisiadau ac ymlaen i gydymffurfiaeth ôl-ganiatâd. Cyn ymuno ag EDF Renewables, bu Heather yn ymwneud â chreu Fforwm Monitro ac Ymchwil i Ynni Gwynt ar y Môr (OWSMRF).

Rôl Heather ym mhrosiect Gwynt Glas yw Arweinydd AEA ac mae’n arwain ar y gwaith Asesu Effaith Amgylcheddol.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Bethan Morgan

Arweinydd Caniatâd Cymru

Mae Bethan yn gweithio yn DP Energy ac mae ganddi brofiad sylweddol mewn caniatâd a rheoli rhanddeiliaid. Hi oedd y Rheolwr Prosiect ar gyfer yr Ardal Prawf Ynni Morol yn Sir Benfro a rheolodd y broses brydlesu gydag Ystad y Goron. Graddiodd o Brifysgol Abertawe ac mae ganddi gymwysterau rheoli prosiect.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Simon Morgan

Arweinydd Portffolio Cymru

Mae gan Simon dros 15 mlynedd o brofiad o ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy. Ymunodd ag EDF Renewables yn 2020 fel Prif Reolwr Datblygu Prosiect ar ôl gweithio gyda RWE – lle bu’n arweinydd prosiect ar Fferm Wynt 50 tyrbin Carnedd Wen ym Mhowys, Acciona Energy UK Ltd a REG Windpower Ltd. Mae Simon yn aelod o Grŵp Strategaeth RenewableUK Cymru.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Julia Okooza

Arweinydd Rheoli Costau

Mae Julia yn beiriannydd rheoli prosiect profiadol ar gyfer EDF Renewables sy’n arbenigo mewn cynllunio, amserlennu, amcangyfrif costau a rheoli costau. Bu’n gweithio yn y diwydiant olew a nwy cyn newid i ynni adnewyddadwy, a threuliodd amser ar Brosiect Dolphyn.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Hellen Sarkanen

Rheolwr Peirianneg

Mae Helen yn Rheolwr Peirianneg yn EDF Renewables sy'n arbenigo mewn prosiectau gwynt sefydlog ac arnofiol alltraeth. Mae'n beiriannydd tanfor profiadol gyda phrofiad mewn dylunio, adeiladu a gosod. Treuliodd 15 mlynedd yn gweithio ar brosiectau tanfor yn y diwydiant olew a nwy cyn ymuno ag EDF Renewables.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Lee Watt

Rheolwr Technoleg ac Arloesedd

Mae Lee yn rheolwr prosiect profiadol gyda dros 16 mlynedd yn y diwydiant ynni, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi bod yn ymwneud â phrosiectau gwynt ar y tir gyda chapasiti cyfunol o dros 1 GW. Mae ei astudiaethau prifysgol yn uniongyrchol gysylltiedig â’r gwaith mae’n ei wneud yn Gwynt Glas, ac mae ganddo BSc mewn Rheolaeth Parth Arfordirol ac Astudiaethau Amgylchedd Morol ac MSc mewn Ynni Adnewyddadwy a Rheoli Adnoddau.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Kevin Williams

Rheolydd Dogfennau

Mae gan Kevin yrfa sy’n ymestyn dros 20 mlynedd yn y diwydiannau olew a nwy, rheilffyrdd ac adeiladu yn gweithio ar brosiectau mawr yn fyd-eang, gan gynnwys yn Affrica, Asia a De America. Mae bellach yn gweithio i EDF Renewables, ac mae'n arbenigo mewn rheoli dogfennau gan oruchwylio archwilio a rheoli deunyddiau.

Rôl Kevin ym mhrosiect Gwynt Glas yw Rheolydd Dogfennau, yn rheoli holl ddogfennau’r prosiect, gan ddilyn a gwella gweithdrefnau rheoli dogfennau.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Chris Williams

Rheolwr Cyflawni Strategol

Mae Chris yn Beiriannydd Sifil Siartredig gyda 30 mlynedd o brofiad yn cyflawni prosiectau ynni adnewyddadwy masnachol a pheirianneg. Ymunodd â DP Energy yn 2021. Ymhlith uchafbwyntiau ei yrfa mae gweithio ar y cynllun amddiffyn môr 32km ar Wastadeddau Cil-y-coed, prosiect hydro pen isel mwyaf y DU yng Nghored Beeston ar Afon Trent, a Fferm Wynt 50MW Mynydd y Betws yn ne Cymru. Arweiniodd ddatblygiad technoleg DeltaStream a’r safle prawf yn Ramsey Sound a sicrhaodd £13.5m i Bombora i adeiladu prototeip o drawsnewidydd ynni tonnau 1.5MW. 

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Ffion Wright

Rheolwr Rhanddeiliaid  a Chyfathrebu

Mae gan Ffion dros 20 mlynedd o brofiad marchnata ar draws nifer o sectorau amrywiol. Daeth i mewn i’r diwydiant ynni adnewyddadwy yn 2019, gan ymuno â Bombora, lle bu’n rheoli gweithgarwch marchnata, cyfathrebu a rhanddeiliaid. Yn fwy diweddar arweiniodd Ffion yr holl weithgarwch cyfathrebu gyda’r partneriaid strategol Technip FMC a Mitsui OSK Lines.

Mae Ffion yn siarad Cymraeg yn rhugl a’i rôl ym mhrosiect Gwynt Glas yw Rheolwr Rhanddeiliaid a Chyfathrebu, gan arwain cyfathrebu ac ymgynghoriadau’r prosiect yn ogystal ag ymgysylltu â’r gymuned a rhanddeiliaid.